Formanyomtatvanyok


Go to content

Main menu:


A 2003-as alkotmánymódosítást követően, az Alkotmány 120-as cikkelyének második bekezdése értelmében "Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol az egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok aránya jelentős, biztosítják az illető nemzeti kisebbség anyanyelvének használatát, szóban és írásban, a helyi közigazgatási hatóságokkal és a dekoncentrált közszolgálatokkal való kapcsolatokban, az organikus törvény feltételei között."

A helyi közigazgatást illet
ően, a romániai kisebbségek nyelvi jogait biztosító normatív keret legkiemelkedőbb (és leghivatkozottabb) jogi szabályozását a 215/2001. sz. közigazgatási törvény képezi, amely szabályozza a közigazgatási hatóságokkal való (szóbeli és írásbeli) kommunikáció során történő nyelvhasználatot. A jogszabály a 20%-ot meghaladó kisebbségi részarányhoz köti a törvényben biztosított nyelvi jogok használatának kötelezettségét (természetesen, a nyelvhasználati jogok a 20%-os küszöb elérése nélkül is alkalmazhatók). A törvény három kisebbségi nyelvhasználatra jogosító alaphelyzetet különböztet a következők szerint: a.) a kisebbségek aránya adott településen eléri a 20%-t, de a közigazgatási egység szintjén (község, város, megyei jogú város) nem b.) az adott nyelvi kisebbség aránya adott közigazgatási egység szintjén eléri a 20%-t c.) az adott nyelvi kisebbség aránya a megye szintjén eléri a 20%-t.

A 19. cikkely értelmében, "Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok részaránya meghaladja a 20%-ot, a helyi közigazgatás hatóságai, az alárendeltségükben található közintézmények, valamint a dekoncentrált közszolgálatok biztosítják az ezekkel való viszonyokban az anyanyelv használatát is, összhangban az Alkotmánnyal, a helyi közigazgatási törvénnyel, és azon nemzetközi szerz
ődéseknek megfelelően, amelyekben Románia részes fél."

Ugyanakkor a 76. cikkely, második bekezdése értelmében: "Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok részaránya meghaladja a 20%-ot, a helyi közigazgatási hatóságokkal, a szakapparátussal és a helyi tanácsnak alárendelt szervezetekkel való kapcsolattartásban, szóban és írásban is az illet
ő kisebbség anyanyelvén lehet ezekhez fordulni. A választ román nyelven és az illető kisebbség anyanyelvén is ki kell bocsátani." Továbbá a 76. cikkely, harmadik bekezdése értelmében: "A kapcsolattartással foglalkozó tisztségekbe olyan személyeket is kell alkalmazni, akik ismerik az illető kisebbség anyanyelvét."

Hasonlóképpen, a köztisztvisel
ők jogállására vonatkozó 188/1999. sz. törvény 108. cikkelye előírja, hogy " Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol a lakosság 20% százalékát valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyek alkotják, az állampolgárokkal közvetlen kapcsolatot tartó szolgálatok egyes köztisztviselőinek ismerniük kell az illető nemzeti kisebbség nyelvét is."

Továbbá, a prefektusi intézményr
ől szóló 340/2004. sz. törvény 19. cikkelye első bekezdésének m) pontja a prefektus kötelezettségei közé sorolja "a nemzeti kisebbségek és a dekoncentrált közszolgálatok közötti anyanyelven történő kommunikáció biztosítását, amennyiben a kisebbség részaránya az adott területi-közigazgatási egységben meghaladja a 20%-ot."

Ami a vonatkozó nemzetközi egyezményeket illeti, a 2007 október 9-én Románia Parlamentje által elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája az, amely igen részletesen (és kisebbségbarát módon) szabályozza a nyelvhasználati kérdéseket.
A Charta a közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervekre vonatkozó 10. cikkelye els
ő bekezdésének b) pontja előírja, hogy a felek "abban a mértékben, ahogy az ésszerően lehetséges" vállalják, hogy "széles körben használt közigazgatási szövegeket és formanyomtatványokat a lakosság számára, regionális vagy kisebbségi nyelveken, illetve kétnyelvő változatokban tesznek közzé". A 282/2007. sz., a Charta jóváhagyására vonatkozó törvény értelmében, Románia a magyar és a német kisebbség esetében vállalta fel ezen kötelezettségét.
Back to content | Back to main menu